O Stowarzyszeniu

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej zrodziła się w 1992 r. Po wielomiesięcznych konsultacjach i działaniach przygotowawczych Komitet Założycielski składający się z 25 kierowników USC największych polskich miast opracował statut i ostatecznie zarejestrował w dniu 17 września 1993 r. Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zjazd założycielski, na którym wybrano władze SUSC RP odbył się w Łodzi - 11 stycznia 1994 r. Prezesem Zarządu Głównego na I kadencję (1994-1998) wybrano Adka Kotułę - kierownika USC w Łodzi.

W następnych kadencjach Stowarzyszeniem kierowali:

 

II kadencja 1998 - 2002 Krzysztof Szczepanek (USC Zgierz)

III kadencja 2002 - 2006 Tomasz Brzózka (USC Zielona Góra)

IV kadencja 2006 - 2011 Tomasz Brzózka (USC Zielona Góra)

V kadencja 2011- 2016 Tomasz Brzózka (USC Zielona Góra)

VI kadencja 2016 – 2022  Piotr Gajewski (USC Ełk/ Ministerstwo Cyfryzacji)

VII kadencja 2022 - obecnie Karol Lipiński (USC Szczecin)

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów SUSC RP zwoływane raz na 4 lata. W czasie między zgromadzeniami władze sprawują wybrane na Walnym Zgromadzeniu:

 

- Zarząd Główny - w jego skład wchodzą: prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik
i 4 członków. 

- Komisja Rewizyjna - przewodniczący, zastępca i 3 członków.  

- Sąd Koleżeński - przewodniczący i 4 członków. 

 

W Stowarzyszeniu brak jest stanowisk etatowych. Funkcje pełnione są społecznie.

 

     Ostatnie Walne Zgromadzenie Delegatów SUSC RP odbyło się 27 kwietnia 2022 r.
w Poznaniu, na którym wybrano:

 

     Zarząd Główny:

 1. Prezes                          - Karol Lipiński.                     USC Szczecin
 2. I Wiceprezes                 - Aneta Papis                         USC Łódź
 3. II Wiceprezes                 - Tomasz Brzózka                  USC Zielona Góra
 4. Sekretarz                      - Agnieszka Rudnicka            USC  Świnoujście
 5. Skarbnik                       - Magdalena Młodawska         USC Suchedniów
 6. Członek                        - Ewa Iwańczuk                      USC  Warszawa
 7. Członek                         - Dorota Kruźlak                   USC Świdnica 
 8. Członek                         - Iwona Wojciulewicz             USC Giżycko
 9. Członek                         - Szczepan Ciuła.                  USC  Kraków

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący           -  Katarzyna Bassel                  USC Koszalin
 2. Wiceprzewodnicząca   -  Grażyna Gorczyca                 USC Gdańsk
 3. Członek                         -  Anita Zych                          USC Kraków
 4. Członek                         -  Aneta Toczydłowska           USC Białystok
 5. Członek                         -  Anna Truszkiewicz              USC Zgierz 

 

     Sąd Koleżeński:

 1. Przewodnicząca             - Bogusława Mielcarek           USC Koszalin
 2. Członek                         -  Małgorzata Bresler             USC Łódź
 3. Członek                         -  Elżbieta Kaczmarek            USC Zielona Góra
 4. Członek                         -  Mariusz Przytuła                USC Choszczno
 5. Członek                         -  Irena Czenko.                     USC Świeszyno         

.

     SUSC RP liczy 2089 członków zrzeszonych w 12 oddziałach terenowych:

 

 1. Oddział Kujawsko-Pomorski
 2. Oddział w Lublinie
 3. Oddział Łódzki
 4. Oddział Małopolski
 5. Oddział Mazowiecki
 6. Oddział Nadmorski (woj. zachodniopomorskie, pomorskie)
 7. Oddział Opolski
 8. Oddział Podkarpacki
 9. Oddział Podlaski
 10. Oddział Świętokrzyski
 11. Oddział Warmińsko-Mazurski
 12. Oddział w Zielonej Górze (woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie).

 

 

Głównym celem  statutowym Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia. Działamy w całym kraju poprzez dwanaście oddziałów stowarzyszenia, które regularnie, przynajmniej raz w roku organizują szkolenia, seminaria, konferencje. Współpracujemy z uczelniami, z naukowcami, inicjujemy prace badawcze, próbujemy zainteresować świat nauki problemami rejestracji stanu cywilnego

Dzięki spotkaniom w ramach oddziałów Stowarzyszenia nie tylko podnosimy nasze kwalifikacje ale integrujemy środowisko. Nawiązujemy przyjaźnie, mamy kontakt ze sobą, dyskutujemy i wymieniamy zdania na temat trudnych, merytorycznych spraw.

Stowarzyszenie występuje do właściwych organów państwowych z propozycjami zmian
i aktualizacji obowiązujących przepisów prawa. Współpracujemy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Cyfryzacji oraz urzędami wojewódzkimi.  Angażowaliśmy się i nadal angażujemy przy każdej nowelizacji przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Próbowaliśmy, z różnym skutkiem, uczestniczyć w  tworzeniu obowiązujących przepisów prawa.

Od 2000 roku nasze Stowarzyszenie jest członkiem  Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS). Mobilność naszych obywateli i możliwość swobodnego przemieszczania się w ramach państw UE powoduje, że zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego kierownicy USC coraz częściej wykonują na podstawie dokumentów zagranicznych, orzeczeń sądów państw obcych, decyzji organów innych państw. W następstwie tego wzrastają wymagania stawiane urzędnikom, którzy mają obowiązek stosowania przepisów prawa nie tylko krajowego ale również międzynarodowego. Na corocznych kongresach EVS przedstawiciele państw UE dążą do współpracy i wzajemnej wymiany informacji z zakresu prawa rodzinnego, rejestracji stanu cywilnego. Wypracowane na spotkaniach stanowiska i propozycje rozwiązań przedkładane są instytucjom europejskim takim jak Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego. Dobrym przykładem takiej współpracy jest konwencja Nr 16 o wydawaniu wielojęzycznych odpisów skróconych aktów. Obecnie konwencje MKSC są zastępowane rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady, które upraszczają wymogi dotyczące przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej zgodnie z zasadą priorytetową, jaką  jest prawo do swobodnego przemieszczania się obywateli.