„Państwowa rejestracja niektórych aktów stanu cywilnego w Ukrainie” - zapraszamy na szkolenie on-line -

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Nadmorski  przy współpracy Oddziału Małopolskiego ma przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia dla pracowników oraz kierowników Urzędów Stanu Cywilnego.

Temat szkolenia:

 „Państwowa rejestracja niektórych aktów stanu cywilnego w Ukrainie”

W programie m.in.:

1. Państwowa rejestracja urodzenia osoby i jej pochodzenia

- ustalenie pochodzenia dziecka

- rejestracja urodzenia dziecka

- dokonywanie wpisu informacji o przysposobieniu do Rejestru, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie przysposobienia, pozbawienie i przywrócenie praw rodzicielskich.

2. Zawarcie małżeństwa i jego państwowa rejestracja

- pojęcie związku małżeńskiego

- wiek zawarcia małżeństwa

- prawo do zawarcia małżeństwa

- osoby, które nie mogą ze sobą zawrzeć małżeństwa

- państwowa rejestracja zawarcia małżeństwa

- prawo do wyboru nazwiska przy rejestracji związku małżeńskiego

- nieważność związku małżeńskiego

- uznanie małżeństwa za niezawarte

3. Rozwiązanie małżeństwa. Państwowa rejestracja rozwodu

- rozwiązanie małżeństwa

- rozwiązanie małżeństwa przez urząd stanu cywilnego

- rozwód przez sąd

- odnowienie małżeństwa

4. Państwowa rejestracja zmiany imienia lub nazwiska

5. Państwowa rejestracja zgonu

6. Wydawanie dokumentów państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego

7. Zmiany w aktach stanu cywilnego, ich odnawianie i anulowanie. Ponowne wydanie zaświadczenia o państwowej rejestracji zdarzeń życiowych. Państwowa rejestracja zdarzeń życiowych z udziałem cudzoziemców i bezpaństwowców.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni wiedzieć:

- ustawodawstwo określające status prawny urzędów stanu cywilnego i normujące ich działalność na w Ukrainie;

- status prawny urzędów stanu cywilnego w Ukrainie;

- system urzędów stanu cywilnego w Ukrainie;

które akty stanu cywilnego podlegają obowiązkowej rejestracji w państwowych urzędach stanu cywilnego w Ukrainie;

-  procedurę rejestracji urodzeń, adopcji, małżeństw, rozwodów, zmiany nazwiska i zgonów w Ukrainie przez państwowe urzędy stanu cywilnego;

-  jakie dokumenty należy przedłożyć urzędom stanu cywilnego w celu zarejestrowania określonego aktu stanu cywilnego w Ukrainie;

-  jakie dokumenty są wydawane przez urzędy stanu cywilnego w celu potwierdzenia rejestracji zdarzenia cywilnego w Ukrainie i jak one wyglądają;

-  jak zarejestrować akty stanu cywilnego obywateli Ukrainy zamieszkałych poza terytorium Ukrainy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni posiadać umiejętność:

-  stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce podczas pracy z obywatelami Ukrainy;

-  dokonywania prawidłowej oceny dokumentów wydawanych przez właściwe organy Ukrainy, które są przedkładane w urzędach stanu cywilnego w Polsce w celu rejestracji określonego aktu stanu cywilnego przez obywateli Ukrainy lub przeniesienia dokumentu do polskiego systemu rejestracji;

-  wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Trener:

Mgr. Sofiya Kernychna - absolwentka Zachodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu 
w Tarnopolu (Wydział Prawa). Absolwentka Studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek – Prawo). Doktorantka 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego).

Absolwentka:

- Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego (kurs Uniwersytetu Jagiellońskiego w Tarnopolu), 

- Szkoły Francuskiego i Europejskiego Prawa Gospodarczego (kurs Uniwersytetu Paris-Dauphine we Wrocławiu),

- Letniej Szkoły Prawa Europejskiego w Alpbach (Austria).

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego rzeczypospolitej Polskiej. 

Termin i miejsce szkolenia:

11 lipca 2024 r.

godz. 9:00 – 14:00 

Termin zgłoszenia: do 5 lipca 2024 r. 

Szkolenie w formie on-line na platformie ZOOM, umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Uczestnicy w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymają link do spotkania.

Koszt szkolenia: 

- 200 zł brutto– dla członków Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP.

- 250 zł brutto – dla pracowników i kierowników USC nie będących członkami SUSC RP.

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają wykłady prowadzone przez profesjonalnych trenerów, materiały dla uczestników w wersji elektronicznej (dostępne po szkoleniu).

Zgłoszenia wg. załączonego wzoru należy wysłać tylko pocztą elektroniczną na adres e-mail: nadmorski@usc.pl W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Karolem Lipińskim pod numerem telefonu + 48 602 491693.  

Zaproszenie oraz karta zgłoszenia na szkolenie znajdują się w załączniku.