[PL]  [EN]  [DE]  [RU]  [UA]

 
Obecny czas: 18 Sty 2018, 13:35

PLUSC - Polityka prywatności

            REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU PLUSC

I. Informacje ogólne

1.Portal PLUSC oferuje bezpłatną i unikalną w kraju e-usługę ZDARZENIE skierowaną do ogółu odbiorców. Dostarcza wszechstronnych informacji osobom poszukującym pomocy przy załatwianiu spraw związanych ze zdarzeniami życiowymi, wskazując im właściwych miejscowo i kompetencyjnie dostawców usług - zarówno administracji publicznej, jak i komercyjnych.

2.Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal udostępnionego publicznie pod adresem www.usc.pl

3.Właścicielem i administratorem portalu PLUSC jest spółka TECHNIKA IT  S.A. lub Administratorem, (zwana dalej TECHNIKĄ IT z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ul. Toszeckiej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332344, przez Sąd Rejonowy Wydział KRS w Gliwicach, o kapitale zakładowym w wysokości 500 025 zł w pełni wniesionym, NIP 631-259-22-84.

4.Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

5.Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

6.Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:

a) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,

c) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,

e) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

II.Definicje:

Administrator — TECHNIKA IT S.A. świadcząca usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Portal PLUSC.

Awatar - obraz reprezentujący wizualnie Użytkownika w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego.

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.

Hasło - ciąg znaków znany wyłącznie użytkownikowi serwisu, wymagany w procesie uwierzytelnienia.

Komentarz (zwany również „Postem”) - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika (Jednostka Treści) w Portalu w ramach systemu forum dyskusyjnego oraz blogów prowadzonych w ramach Kont Użytkowników. Dzięki Komentarzom Użytkownik może w sposób tekstowy i/lub w formie multimedialnej dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami, poglądami i opiniami (wyrażać je) oraz zamieszczać Materiały (w tym linki do Plików Hostowanych).

Konto — dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

Login - nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji Konta.

Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.

Portal (zwany również Serwisem) - zbiór stron www zlokalizowanych w danej domenie należącej do spółki TECHNIKA IT S.A.

Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Portalu, znajdujący się pod adresem www…

Profil — strona Użytkownika zawierająca dane oraz pliki udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy i które może również wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie. obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://... stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

Użytkownik - każda osoba fizyczna lub organizacja, która wykorzystuje Serwis do umieszczania i udostępniania plików i/lub ich pobierania lub do zamieszczania Komentarzy/Postów (z Materiałami lub bez) a także tylko przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Portalu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła.

Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Komentarze.

Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się do Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.

III.Rejestracja w Serwisie

1.            Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem WWW… Świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarte z chwilą rejestracji, na czas nieoznaczony.

2.            Dokonując rejestracji Konta Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

b) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są prawdziwe,

c) wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez Usługodawcę na użytek własny, celów statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1996 r.( Dz. U. Nr 133 z 1997r),

- dane mogą zostać udostępnione także organom władzy publicznej, upoważnionej do dostępu do danych, na podstawie właściwych przepisów,

d) wyraża zgodę na gromadzenie udostępnienie swoich danych osobowych na potrzeby marketingu usług własnych podmiotom powiązanym z Administratorem,

e) wyraża zgodę na udostępnienie przez Administratora swoich danych osobowych - podmiotom trzecim, na potrzeby działań marketingowych usług świadczonych przez te podmioty lub produktów przez nie oferowanych,

f) zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku umieszczonego w Portalu dla celów świadczenia przez Administratora usług w Portalu,

g) wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora następujących informacji:

- informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. poz.144 Nr 1204),

- informacji systemowych tj. informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

h) rejestracja na Portalu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, w postaci newsletterów,

i) subskrypcja newslettera na  Portalu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości na podany adres e-mail, w postaci newsletterów.

j) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji  dotyczących innych osób - nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

IV.Obowiązki Użytkownika

1.            Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z prawem oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest umieszczanie treści i zdjęć o charakterze:

                        - erotycznym czy pornograficznym,

                        - naruszających przepisy prawa,

                        - obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),

                        - naruszających dobra osobiste osób trzecich.

2. Zabronione jest również rozsyłanie spamu, niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez pisemnej zgody Administratora.

3. W przypadku umieszczenia na Koncie treści wskazanych w § 4 ust. I) Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści oraz do zablokowania lub skasowania Konta Użytkownika. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

4.Użytkownik jest zobowiązany do:

a) Powstrzymania się od działań mogących utrudniać lub zakłócić funkcjonowanie Portalu, w szczególności działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania lub skasowania Konta oraz do podjęcia stosownych czynności, w tym czynności zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody,

b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych podmiotów,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.

IV.                Obowiązki Administratora Serwisu

1.              Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika bądź osoby upoważnionej przez użytkownika do działania w jego imieniu.

2.              Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

3.              Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. t.j. Nr 101, poz 926, z późn. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.              Dane zawarte w serwisie podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


V. Usługi
1. Usługi elektroniczne w ramach Portalu polegają na umożliwieniu użytkownikom Portalu:

a) korzystania z materiałów informacyjnych Platformy Usług Stanu Cywilnego,
b) publicznego udostępnienia swoich opinii, komentarzy, materiałów (w tym zdjęć), odpowiedzi w ramach prowadzonych w Portalu dyskusji i blogów, utworzonych przez Administratora lub przez zarejestrowanych użytkowników Portalu, jak również w ramach Profilu użytkownika. Usługi dostępne dla zarejestrowanych użytkowników obejmują ponadto możliwość edycji i kasowania Postów oraz utworzenie stałego oznaczenia każdego Postu zamieszczonego w Portalu, a także inicjowanie nowych dyskusji przez co należy rozumieć zamieszczanie w Portalu nowych tematów dyskusji.

 

2. Pełen zakres podstawowych usług Portalu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy Konta Portalu, co nie dotyczy usług dodatkowych, odpłatnych oddzielnie, które dostępne są dla każdego Użytkownika bez względu na status, po wniesieniu stosownych opłat.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług w ramach Portalu, w szczególności z powodu awarii technicznych, w tym zarówno zaistniałych z winy Administratora, jak i bez winy Administratora, jak i w wypadku dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu.

3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub działań Administratora, w tym usunięcia Postu lub zablokowania użytkownika, jak i zgłoszenia o naruszeniu Regulaminu można zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres e-mailowy:

a)      Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji,

b)      Zgłoszenia naruszenia Regulaminu są rozpatrywane przez Administratora bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia.

4. Administrator ponosi odpowiedzialność z następującymi ograniczeniami:

a.    Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym),

b.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom,

c.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych użytkowników,

d.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z usług w ramach Portalu, wynikającą z dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu,

e.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste,

f.     Użytkownik ponosi odpowiedzialność – na przewidzianych przez prawo zasadach – za naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią Postów oraz materiałami zamieszczonymi w Postach,

g.    Użytkownikowi nie wolno udostępniać indywidualnego oznaczenia i hasła uprawniającego do korzystania z Portalu i Profilu osobom trzecim. Korzystający ponosi odpowiedzialność za działania innych osób wykonywane z wykorzystaniem jego indywidualnego oznaczenia i hasła,

h.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie ich nastąpiło z winy nieumyślnej,

i.      TECHNIKA IT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z działaniem lub brakiem należytego działania Portalu PLUSC,

j.      TECHNIKA IT nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności wynikających z podania przez niego niepełnych lub nieprawdziwych danych lub korzystania lub używania Portalu PLUSC w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Niniejsze ograniczenie nie obejmuje odpłatnych usług świadczonych konsumentom.

VI. Polityka prywatności
1. Administrator, jako administrator danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Portalu, dba o bezpieczeństwo danych przekazanych przez użytkowników w ramach rejestracji w Portalu i korzystania z Portalu, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Administratora została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu rejestracji zbioru danych osobowych.
2. Informacje zawarte w logach systemowych w ramach Portalu zawierają różne dane, w tym adres IP użytkownika. Dostawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 niżej. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora lub osób trzecich, próby włamania lub innego działania na szkodę Administratora lub osoby trzeciej.
3. Niektóre obszary i funkcje Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
4. Działaniem niesprzecznym z treścią pkt. 6 ust 1-3 Regulaminu jest gromadzenie i przetwarzanie ww. danych w celu oceny jakościowo-ilościowej Portalu, w tym jego poszczególnych funkcji oraz treści zamieszczanych w Postach.

VII. Postanowienia pozostałe

1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z usług, których dotyczy Regulamin, przez likwidację swojego konta. Likwidacja konta nie uprawnia Użytkownika do żądania usunięcia dokonanych wpisów na Portalu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.
Regulamin obowiązuje od chwili publicznego udostępnienia w Portalu.

4.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi uczestników Portalu poprzez publiczne udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany na 2 dni przed wejściem w życie.